کد متلب رسم نمودار میله ای احتمال مجموع اعداد رو شده در پرتاب دو تاسکد متلب حاضر نمودار های میله ای احتمال مجموع دو عدد رو شده در پرتاب یک جفت تاس را به صورت نظری و عددی رسم می کند.برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید. قيمت : 5000 تومان