پنج دشمن كار تيميهرچند كه درست كردن يك تيم متحد و يكدست مشكل است، اما پيچيده نيست و اصلمسأله اين است كه سادگي آن حفظ شود. دو واقعيت اساسي در كار با مديران و تيمهاي آنها ديدهميشود. نكته اول اين است كه كار تيمي اصيل و واقعي در بيشتر سازمانها همچنان گريزپا و دستنيافتني است. و نكته دوم اين كه سازمانها به اين علت در كار تيمي شكست ميخورند كه ناآگاهانهدر دام پنج چاله طبيعي، اما خطرناك ميغلطند. دامچالههايي كه به پنج آفت يا آسيب كار تيميشناخته ميشوند.ميتوان به اشتباه اين پنج آفت را از هم جدا ديد و به رفعشان كوشيد، اما واقعيت اين است كهآنها به هم چسبيدهاند و هر يك از آنها ميتوانند موجب ناكارامدي تيم شوند           برای پیشرفت درست در کار خود کتاب زیر را دانلود کنید قيمت : 6000 تومان