کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی که توسط سیدمحمود حسینی تألیف و ترجمه شده است و انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۷۱ منتشر کرده است را با فرمت PDF در ۴۰۰ صفحه از لینک زیر می توانید دانلود نمایید.فهرست مطالب کتاب مباحث بنیادی پل های بتنی :فصل اول: تاریخچه پلسازیتاریخ باستانقرون وسطیدوره رنسانسعصر انقلاب صنعتیپل های آهنی و فولادی اولیهپل های فولادی معلقبوجود آمدن بتن آرمهپل های بتن آرمهبوجود آمدن بتن پیش تنیدهدوره بعد از جنگ جهانی و زمان حاضرفصل دوم: آشنایی با انواع پل هافرم های سازه ای پل هافرم های سازه ای عبورگاه های بتنیروش های ساخت و اجرای عبورگاه پلانتخاب نوع پلفصل سوم: بارگذاری پل هابارهای وارده بر سازه پلبارگذاری آئین نامه آشتوبارگذاری آئین نامه ایرانبارگذاری آئین نامه بی اس کشور انگلستانفصل چهارم: بارهای متحرک و خطوط تأثیرمقدمهرسم خط تأثیر یک تابع در دهانه سادهطرز کاربرد خطوط تأثیرحداکثر مطلب لنگر خمشی در دهانه تأثیرمنحنی پوش در دهانه سادهخطوط تأثیر آماده برای دهانه های یکسرهمنحنی پوش برای دهانه های یکسرهفصل پنجم: تحلیل عبورگاه پلمقدمهروش ساده پخش عرضی بارروش کوربنروشن آئین نامه آشتوروش تشابه سازی عبورگاه به یک صفحه معادل (ماسونت، موریس و لتیل)روش تشابه سازی عبورگاه به یک شبکه معادلآشنایی با روش های کامپیوتریفصل ششم: تحلیل اثرات ثانوی در عبورگاهمقدمهاثرات موضعی بار چرخ بر روی عبورگاهاثر جابجایی تکیه گاه هااثر تغییرات درجه حرارت در سطح مقطع عبورگاه قيمت : 10000 تومان