هنر گچبری یکی از هنرهای وابسته به معماری است که در هر منطقه و هر دوره زمانی، شکل و شیوه مخصوص به خود را داشته استهمانطور که از نام این هنر پیداست، مصالح اصلی بکار رفته در این هنر، گچ میباشد. قيمت : 15000 تومان