فهرست   مقدمه…………………………….. ٢   تاریخچه پیدایش شبکه ………………… ٣   معماری و پروتکل‌های شبکه‌آشنایی با مدل OSI . ١٩   کابل به عنوان مسیر انتقال داده‌ها…….. ۴٢   مبانی ویندوز و شبکه ( بخش اول )………. ٨٢   مبانی ویندوز و شبکه ( بخش دوم ) ………. ٩۴   امکانات شبکه ای ویندوز……………… ١٠۴   مروری بر زیرساخت شبکه های مبتنی بر ویندوز ١٢١   متداولترین پورت های شبکه در ویندوز…… ١٢٨   استراتژی طراحی شبکه (بخش اول) ………. ١٣٩   استراتژی طراحی شبکه (بخش دوم) ………. ١۵٠   مستند سازی شبکه (بخش اول)…………… ١۶۴   مستند سازی شبکه (بخش دوم)…………… ١۶٩   واژه نامه شبکه (Networking glossary) ………. ١٧۵   منابع…………………………….. ٢۴٩          مقدمه   اهمیت شبکه های رایانه ای بر کسی پوشیده نیست . در دنیای امروز ، رایانه به عنوان یک وسیله مجرّد ، به تنهایی نمی تواند به طور کامل مفید واقع …