در این مطلب پروژه ای در قالب نرم افزار pdf  برای شما کاربران عزیز آماده شده است این پروژه درباره سیستم های توزیع کننده می باشد و توضیحات کاملی راجب این نوع سیستم ها در این پروژه آورده شده است . قبل از ابداع کامپیوترهای شخصی، عملا” برنامه های توزیع شده ای وجود نداشته است. در آن دوران، استفاده از کامپیوتر، شامل نشستن پشت یک ترمینال و برقراری ارتباط با یک سیستم بزرگ (Mainframe) بود. با اینکه ترمینال ها در چندین ساختمان و یا حتی محل فیزیکی قرار می گرفتند، ولی عملا”  یک کامپیوتر مرکزی وجود داشت که مسئولیت  انجام تمامی پردازش ها و ذخیره سازی داده ها را برعهده می گرفت . سرفصل ها :مقدمهتعریف سیستم توزیع شدهچرا به برنامه های توزیع شده نیاز داریم ؟قابلیت اطمینانکارآییقابلیت گسترشسیستم توزیع شده از دید لایه بندی هابخشهای اصلی سیستم عامل توزیع شدهنحوه دسترسی به منابعسرفصل دوممحاسبات توری(Grid computing)مقدمه‌ای بر محاسبات توری (Grid computing)مسأله گریدگرید و مفاهیم دیگر از محاسبات توزیعیمحاسبات توری چیست؟فواید محاسبات توریبهره برداری از منابع مورد استفادهظرفیت پردازنده موازیمنابع مجازی و سازمانهای مجازی باری مشارکتدستیابی به منابع اضافیتوازن منابعقابلیت اطمینانمدل معماری گریدارزیابی معماری گریدارزیابی معماری محاسبات گرید و مدل‌های گرید Adoptionاستانداردها برای محیط‌های گریداستاندارد OGSIاستاندارد گرید FTPاستاندارد WSRFاستانداردهای مرتبط با سرویس‌های وبمعرفی امنیت گرید (گرید Security)نیازهای امنیتی گریدچالش‌های امنیتی موجود در محیط یک گریددامنه‌های امنیتی گریداصول امنیتاصطلاحات مهم در رابطه با امنیت گریدThe Certificate Authorityاسناد دیجیتالیانواع متفاوت Certificate‌‌هاچگونگی دسترسی به گریدAuthentication & AithorizationSSL Handshakeطراحی گریداهداف راه حلتوپولوژی گریدIntra گریدExtra گریدInter گریدبررسی برخی از پروژه‌های گریدگرید Sim چیست؟معماری سیستمموجودیت‌های گرید Simمقایسه و نتیجه گیری فصل سوم همگام سازیهمگام سازی ساعتساعت های فیزیکیسیستم های تعیین موقعیت جهانیالگوریتم‌های همگام سازی ساعتساعت های منطقیساعت های منطقی لامپورتساعت‌های برداریانحصار متقابلمرور کلیالگوریتم متمرکزالگوریتم نامتمرکزالگوریتم توزیع شدهالگوریتم حلقه نشانهمقایسه چهار الگوریتمتعیین موقعیت جهانی گره هاالگوریتم انتخابالگوریتم‌های انتخاب سنتیانتخاب‌‌ها در محیط‌های بی سیمانتخاب‌‌ها در سیستم‌های بزرگ قيمت : 17000 تومان