پرسشنامه فرهنگ سازمانی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی عبارتست از مجموعه اعتقادات و ارزشهای مشترک و عمومی و الگوهای مشخص رفتار که در یک سازمان موجود است.
محتوای فایل:
مولفه : دارد
روایی و پایایی : دارد
تفسیر و نمره گذاری : دارد

 …