این آزمون پرسشنامه ای برای سنجش میزان استرس و اضطراب دربین افراد است