نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها:  منظور از Hashing چِیست؟ روشی برای ایجاد ایندکس میباشد، که برای یافتن هر کلید به بیش از یک دسترسی به دیسک (I/O) احتیاج نخواهیم داشت. روش Hashing در مقایسه با روش های دیگرچگونه است؟  برای یافتن یک کلید در بین N کلید: روش جست و جوی سری ==>   تابع خطی مستقیم در رابطه با N   ==>  O(N) روش های B-Tree      ==>   تابع لگاریتمی در رابطه با N       ==>  O( logk(N) ) روش های Hashing     ==>   تابع ثابت                              ==>  (1)O   فهرست مطالب و اسلایدها: منظور از Hashing چِیست؟  روش Hashing  چگونه است؟  منظور از تلاقی  یا Collis …