نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: کروماتوگرافی گاز- جامد (GSC):  فاز ساکن شامل یک ماده جامد مانند سیلیس، آلومین یا ذغال دانه‌ای  فرآیند جداسازی براساس جذب سطحی روی سطح یک جامد  مناسب برای  جداسازی گازهای پایدار و هیدروکربن های با دمای جوش پایین   کروماتوگرافی گاز- مایع (GLC) :   فاز ساکن یک مایع غیر فرار   پوشش مایع روی سطح یک جامد به صورت لایه نازک   متداول ترین سطح بستر خاک دیاتومه بنام   اندازه ذره نسبتا یکنواخت و ریز فهرست مطالب و اسلایدها: مقدمه ای برکروماتوگرافی تاریخچه کروماتوگرافی اهداف کروماتوگرافی اساس کروماتوگرافی عوامل موثر بر پهنای پیک روابط کیفی بین سه جمله، منحنی وان‌دیمتر کروماتوگرافی گازی(GC) قسمت های اصلی GC ستون های پر شده ستون های مویینه فازهای ساکن در ستون های مویینه تزریق نمونه تزریق در GC انواع محفظه تزریق محفظه تزریق انشعابی محفظه تزریق سرستونی آشکارسازهای GC آشکارسازهدایت گرمایی آشکار …