نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها پیل سوختی اسید فسفریک اولین پیل‌سوختی تجاری می باشد که توسعه آن از اواسط دهه ۱۹۶۰ آغاز گشت و از سال ۱۹۷۰ در مرحله آزمایش قرار گرفت و همچنان در حال توسعه در زمینه افزایش پایداری و عملکرد و کاهش هزینه می‌باشد. الکترولیت مورد استفاده در این پیل‌سوختی اسیدفسفریک با غلظتی در حدود %۱۰۰ می‌باشد. محدوده دمای کارکرد این پیل‌سوختی بین ۱۵۰ تا ۲۲۰ درجه سلیسیوس است. هدایت یونی در اسیدفسفریک نسبتاً ضعیف است ولی به علت پایداری بیشتر نسبت به سایر اسیدها جهت استفاده در این نوع پیل‌سوختی ارجحیت دارد.   فهرست مطالب و اسلایدها واکنش ها کاربرد و تاریخچه اجزای پیل صفحات دو قطبی     …