نوع فایل: power point قابل ویرایش ۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: واژگان بسته های اطلاعاتی ( Packets ): در هر یک از لایه های TCP/IP از بسته اطلاعاتی ( packet ) با اسامی متفاوتی نام برده می شود . همزمان با حرکت یک بسته اطلاعاتی از یک لایه به لایه دیگر در پروتکل TCP/IP ، هر یک از پروتکل های مربوطه ، اطلاعات اختصاصی خود را به آن اضافه می نمایند. از بسته اطلاعاتی بهمراه اطلاعات اضافه شده به آن ، با اسامی فنی دیگر ، یاد می گردد. این اسامی : Segment ( سگمنت ) ، message ( پیام ) ، datagram ( دیتاگرام ) و frame ( فریم ) ، می باشند . سگمنت . سگمنت واحد انتقال اطلاعات در TCP بوده و شامل یک TCP header است که توسط Application data ، همراهی شده است . پیام . پیام ، واحد انتقال اطلاعات در پروتکل هائی نظیر ICMP,UDP,IGMP. و ARP است . پیام شامل یک Protocol header بوده که توسط Application و یا protocol data ، همراهی شده است . دیتاگرام . دیتاگرام ، واحد انتقال اطلاعات در سطح لایه IP است . دیتاگرام شامل یک IP header است که توسط لایه transpo …