نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۵۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نظریه های جامعه شناسی ۲ از دروس اصلی و الزامی رشته علوم اجتماعی است. پیش نیاز این درس نظریه های جامعه شناسی ۱ است. در این درس دانشجو با عمده ترین مکاتب جامعه شناسی و نظریه پردازان معروف آنها و همین طور عمده ترین انتقادات وارد بر این نظریه ها  آشنا خواهد شد و از این طریق برای تحلیل واقعیت های   اجتماعی جامعه و پیرامون خود  به بصیرت لازم دست خواهد یافت. اقتصاد سیاسی تعیین کننده جامعه،سیاست،دین،نظامهای فکری و غیره است. فروپاشی سرمایه داری گریز ناپذیر است. مارکسیسم مانند علوم فیزیکی و طبیعی این فروپاشی را با دقت پیش بینی می کند. انگلس،برنشتاین و کائوتسکی از پیروان جبر گرایی اقتصادی هستند. نقد:با اندیشه دیالکتیکی مارکسیستی همخوانی ندارد.چون اندیشه و کنش فردی را نادیده می گیرد     فهرست مطالب واسلایدها: فصل چهارم : نظریه های جامعه شناختی نومارکسیستی جبرگرایی اقتصادی مارکسیسم هگلی مفاهیم عمده گئورگ لوکاچ چیز …