نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها ایران با در اختیار داشتن ۲۸ میدان مشترک هیدروکربونی شامل ۱۸ میدان نفتی، ۴ میدان گازی و ۶میدان نفت و گاز با هفت کشور همسایه یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربونی برخوردار است. کشورهای منطقه خلیج فارس و دریای خزر در مجموع ۷۰% گاز و ۶۴%  ذخایر نفت جهان را دارند ظرفیت سازی وتوسعه فرصت ها ظرفیت سازی و توسعه فرصت های همکاری های انرژی در چهارچوب حقوقی مستدل نه تنها محور توسعه کشور است ، بلکه از آنجا که موجب افزایش چانه زنی ما در محیط بین المللی میشود…. رقابت نابرابر برداشت ، از میادین مشترک نفت وگاز ایران در چهار حوزه با همسایگان خود میادین مشترک نفت وگاز دارد ، ۱-حوزه نخست ، میدان های هیدروکربونی در خلیج فارس هستند ۲-دسته بعدی ، میادین مشترک جنوب وغرب ایران با عراق هستند ۳-حوزه سوم ، میادین دریای خزرند که مهمترین آنها میدان مشترک البرز میان ایران و آذربایجان است ۴-حوزه چهارم ، منابع شرق ایران …