نوع فایل: power point   قابل ویرایش ۲۰  اسلاید   قسمتی از اسلایدها: میکروب ها در گیاهان سطح گیاهان سالم (سبزیجات و میوه جات) در حین رشد حاوی فلور میکربی –شامل باکتری، محمر و کپک – است که اهمیتی در فساد مواد غذایی ندارد.میکربهای بیماری زا می توانند از طریق گیاهان آفت زده به گیاهان سالم در حین برداشت منتقل شوند.اگر خاک با فاضلاب آبیاری شود محصولات گیاهی می توانند حاوی میکربهای بیماری‌زا نیز باشند.فلور طبیعی میکربی گیاهان زمانی که آنها می رسند و پیر می شوند دچار تغییر شده و ممکن است در حین برداشت و نگهداری آنها باعث فساد آنها شوند. فهرست مطالب و اسلایدها: مقدمه ای بر میکروبیولوژی مواد غذایی میکربها از چه طریقی وارد مواد غذایی می شوند؟ منابع ورود میکروارگانیسمها در مواد غذایی میکربها در گیاهان فلور گیاهان رسیده و پیر شده فلور میکربی در غلات میکربها در حیوانی میکربهای با منشاء انسانی میکربها در تجهیزات چه نوع میکربهایی در هوا زنده می مانند؟ انواع باکتریهای موجود در هوا مکانیسم پخش باکتریها در جو …