نوع فایل:power point قابل ویرایش:۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: žکانون توجهات در  مشورت سازمانی در مدارس گروههای مشورت جو، کل مدرسه و اطراف مدرسه است. žمشورت رشد سازمانی مجموعه ای از تلاشهای برنامه ریزی شده و تقویتی است برای برقراری اصول علم رفتاری تا بتواند سطح عملکرد مدارس را بالا ببرد. žمشورت رشد سازمانی اغلب با مدیران مدرسه شروع می شود žچنین مشورتی طریقی است برای ساخت برنامه ریزی های دقیق و تغییرات قابل پیش بینی در مدرسه . žطولانی مدت است. žیکی از نخستین گام در مشورت رشد سازمانی تربیت شرکت کنندگان برای حل مشکل است.مثلا : تیمی برای ترقی فضای مدرسه و….     فهرست مطالب واسلایدها: تاریخچه مشورت مدرسه مبنا هر مشورتی سه جزء دارد نقش مشورت گر مشورت و همکاری مدرسه مبنا اهمیت مشورت و همکاری مشورت و همکاری با مدیران مدرسه مشاوره و تغییر رشد سازمانی مشورت و همکاری با معلمان مشورت اموزشی مشورت و همکاری با والدین/قیم ها/ خانواده های گسترده همکاری خانه و مدرسه همکاری واسطه ای بررسی سیستم های …