نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها   ترمودینامیک توانایی پیش‌بینی حالت تعادل یک واکنش را دارد اما قادر به بحث در مورد سرعت و چگونگی انجام واکنش نیست.   سینتیک سرعت و چگونگی انجام واکنش و روند تاثیر پذیری آن از عوامل مختلف مانند دما و غلظت را مورد بررسی قرار می دهد.     سرعت نهایی تولید( به عنوان اصلی ترین عامل اقتصادی وتعیین کننده قابلیت رقابتی روش) به سرعت احیای کانه آهن وابسته است. واکنش های شیمیایی عمدتا به دو دسته تقسیم بندی می شوند: ۱- واکنش های همگن که شامل یک فاز هستند. ۲- واکنش های ناهمگن که دارای دو یا چند فاز می باشند. احیای هماتیت با گازهای احیا کننده مثالی از سیستم ناهمگن است که دارای ۵ فاز می باشد: گاز، آهن فلزی، هماتیت، مگنتیت و در دماهای بالاتر از ‍ 570 سانتیگراد، وستیت.  فازهای جامد و گاز در این سیستم به وسیله یک مرز از هم جدا شده اند‌.‌ سرعت واقعی واکنش های شیمیایی و تولید نسبتا یا  به طور کامل وابسته به واکنش …