نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۰۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: قراردادهای تأمین مالی از منابع بین المللی ما بین ارائه کننده تسهیلات و استفاده کننده از تسهیلات، پس از انجام مذاکرات لازم و قبول مفاد آن از سوی طرفین منعقد می شود و به طور کلی شامل مفادی است که حقوق و مسئولیت ها و تعهدات طرفین قرارداد را به طور دقیق معین می کند.   فهرست مطالب و اسلایدها: قراردادهای (EPC) شرایط صحت قرارداد مراحل مختلف و ساختار پروژه های سرمایه گذاری مشاور کارفرما قرار داد  پیمانکاری مراحل اجرای پروژه های صنعتی basic designتهیه طرح مقدماتی detailed projectمطالعات تفصیلی طرح       EPC مشمولیت قانونی EPCویژگی B.O.T قرارداد احداث بهره برداری، انتقال (واگذاری) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال(B.O.O.T) قرارداد ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال(B.O.O.T) (B.T.O) قرارداد احداث ، انتقال، بهره برداری (B.L.T) قرارداد احداث، اجاره، انتقال …