نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۷ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ۱٫وظایف واحد سازمانی شما به ریز چه می باشد؟ مسئول شهرداری  شهردار می باشدکه که درصورت نیاز معاون هم می تواند کار شهردار را انجام دهد. وظایف  شهرداری نظافت شهروجمع آوری زباله وایجاد فضای سبزوآسفالت صدور پروانه ساخت وکسب وعوارض هاوعوارض  اثومبیل (عوارض سالیانه خودرو)وعوارض سطح شهر می باشد.طبق ماده ۵۵ بخش نامه ۲۵ کار برای شهرداری تعیین شده که بین ادارات کتابخانه واداره برق وشهرداری  تقسیم شده است. اموراداری: ۱ـ کارگزینی:حکم کلیه ی کارمندان را می زندمثل حکم مرخصی وروز مزدورسمی وقراردادی. ۲ـ  دبیرخانه:نامه های ارسالی دردفترثبت می شود شماره می زنند وبادستورشهردار به قسمت مربوطه می فرستند . ۳ـ شامل پرونده های پیمان کاری وپرونده های امور فنی وفرمی برای تحویل گرفتن پرونده.   فهرست مطالب و اسلایدها: ساختار سازمانی ۱٫وظایف واحد سازمانی شما به ریز چه می باشد ؟ اموراداری امور مالی امور فنی و عمران حراست ۲٫چه فرمهایی در واحد شم …