نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: نقش دولت:  از نظر اغلب قوانین کار پیمانمهای  جمعی، قاعدتا باید، دو جانبه باشد؛ اما در ایران ، به دلایلی چون:     – عدم توجه به اهمیت آن توسط کارگران و کارمندان،     – عدم تمایل دولت به توزیع قدرت،     – نبود اتحادیه های مستقل و بزرگ،که به بلوغ دموکراتیک رسیده باشند، ضرورت دخالت وزارت کار برای نزدیک کردن دیدگاهها ،     احساس می شوند.   فهرست مطالب و اسلایدها: مبانی قانونی روابط کار مفهوم روابط کار مفاهیم گونه های  سندیکا هدف از تشکیل اتحادیه کارفرمایی  اعتصاب اعتصاب قانونی هدف مذاکرات جمعی نتایج مذاکرات جمعی روش های مشارکت آموزش کارکنان ضوابط مربوط به استخدام رسمی و پیمانی ساعات کار و مرخصی ها عوامل مربوط به شغل نظیر: کوچک سازی واثرات آن بر نیروی انسانی …