نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها   آب شیرین بعد از نفت و الکتریسیته بزرگترین صنعت در جهان است. که معمولا ۷۰ درصد برای کشاورزی و ۱۵ درصد برای صنعت در نظر گرفته می شود. ۹۷ درصد آب موجود در جهان شور و ۳ درصد آب شیرین است که از این میزان نیز تنها ۱ درصد به صورت منابع آب شیرین قابل استفاده است. انتظار می رود جمعیت جهان در طی ۴۰ سال آینده ۲ برابر شود. بیش از نیمی  از جمعیت جهان در طی ۵۰-۳۰ سال آینده با مشکل جدی آب رو به رو خواهند بود. بسیاری از آلاینده های آب مانند کلوئیدها، ویروس ها، ملکولهای بزرگ و … در اندازه نانو قرار دارند.   فهرست مطالب و اسلایدها معضلات آب در سطح جهان کاربردهای نانوفناوری نمک زدایی و بازیافت و استفاده مجدد از آب روشهای اقتصادی در تامین آب جوامع  ظرفیت جهانی نمک زدایی در تاسیسات غشایی و گرمایی۲۰۰۱-۱۹۵۰ فرایندهای غشائی طیف فیلتراسیون MF  و UF کاربردهای MF&UF نمائی از نحوه راهبری سیستم های NF / RO فرایند NF&RO نمائی از ن …