فرمت فایل :powerpoint  تعداد اسلاید 74 اسلاید   بخشی از اسلاید ها :حسابداري حساب مستقل وجوه اعتبارات جاريروش دوطرفه 1- موافقت نامه بودجه :بودجه جاريxx      (بودجه اي)         اعتبارات مصوب    xxثبت مالي ندارد0روش يك طرفه 1- موافقت نامه بودجه :بودجه جاريxx       (بودجه اي)         اعتبارات مصوب   xxثبت مالي ندارد0 ثبتهاي اصلاحي پايان دوره :روش دوطرفهالف) تسويه تنخواه گردان پرداخت:ذخيره اعتبار پرداختهاي غير قطعيxx         اعتبارات مصرف شده               xx         اعتبارات تخصيص يافته      xx    هزينه سال جاري           xxبانك پرداخت جاري جاري       xx            تنخواه گردان پرداخت         xxروش يك طرفهالف) تسويه تنخواه گردان پرداخت: ثبت بودجه اي ندارد0هزينه سال جاري             xxبانك پرداخت جاري جاري         xx            تنخواه گردان پرداخت      x قيمت : 5000 تومان