فرمت فایل : power point  تعداد اسلاید  : 14 اسلاید       تعریف فقر :•فقر دلالت بر کمبود یا فقدان منابع ضروری برای ادامه حیات دارد•متناسب با نیازهای اساسی منابع ضروری حیات ، انواع فقر رامی توان تشخیص داد:                - فقر اقتصادی یا معیشتی                - فقر سیاسی یا قدرتی (بی قدرتی)                - فقر فرهنگی یا فکری                -  فقر اجتماعی یا عاطفی /فقر رابطه ای•تاکید عمده  بر فقر اقتصادی یا معیشتی است •دوتلقی عمده ازفقر اقتصادی : فقر مطلق یا معیشتی فقر یا محرومیت نسبی قيمت : 5000 تومان