نوع فایل: power point قابل ویرایش ۳۶ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: اگر مردی، زنی را به قتل برساند، اگر خانواده ی مقتول بخواهند مرد قاتل اعدام شود باید نصف دیه ی مرد را بپردازد، چرا؟ این قانون در زمانی که قاتل و مقتول هر دو مرد باشند نیز جاری است. در این حکم وضعیت اقتصادی خانواده ی قاتل پس از اعدام او از یک طرف و نیزضربه ی روحی – عاطفی بازماندگان مقتول با کشته شدن او از سوی دیگر در نظر گرفته شده است.   فهرست مطالب و اسلایدها: ارث دیه گواهی علم آموزی …