نوع فایل power point   قابل ویرایش ۲۵۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها فرایند انحلال و انحلال پذیری : چنانچه مولکولها یا یونهای ترکیب حل شونده بین مولکولهای حلال پخش شود، فرایند انحلال صورت پذیرفته است. به عبارت دیگر اگر نیروهای بین ذرات حلال و نیروهای بین ذرات  ماده حل شونده از نظر مقدار تقریبا برابر باشد، از اختلاط حلال و حل شونده به هر نسبتی به یکدیگر مخلوط همگن حاصل می شود. موادی را که به هر نسبتی در یکدیگر حل می شوند، قابل امتزاج می گویند.  مثل آب و الکل و موادی که به مقدار جزیی در یکدیگر حل می شوند غیر قابل امتزاج می نامند. مثل آب و نفت و آب و کربن تتراکلرید دور شدن یونها در محلولها به دلیل بالا بودن ثابت دی الکتریک حلال (آب) است. بنابراین در آب با ثابت دی الکتریک حدود (۸۰) سدیم کلرید به سهولت حل می شود، اما سدیم کلرید در اتر با ثابت دی الکتریک ۴/۴ و یا هگزان با ثابت دی الکتریک ۹/۱ انحلال پذیر نیست.   فهرست مطالب و اسلایدها انحلال پذیری فرایند انحلال و انحلال پذیری حلالیت در آب حلالیت در …