نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: الگوریتم های حل  : استقرا ( induction) 2- تقسیم و حل(Divide & Conquer) 3- حریصانه( Greedy) 4- برنامه نویسی پویا Dynamic Programining)) 5- عقبگرد( Back Tracking ) ، انشعاب و تحدید (Branch & Bound) 6- گراف ( بسیاری از مسائل دنیای واقع با گراف قابل مدل سازی است)   در پایان این فصل انتظار داریم که دانشجو با دیدن مسئله تشخیص دهد که آیا مسئله حل شدنی است یا خیر؟ چه تکنیکی هایی برای حل آن وجود دارد و کدام تکنیک بهینه است ؟ در برخی از مسائل ما مجبوریم از الگوهای حل ترکیبی استفاده کنیم و هر کدام از قسمت های حل مسئله را با یک تکنیک حل کنیم.   فهرست مطالب و اسلایدها: الگوریتم های حل   استقرا مسئله ۱ مسئله ۲ مسئله ۳  ( برج هانوی ) آنالیز زمانی مسئله ۴ مسئله ۵ مسئله ۶ مسئله ۷ مسئله ۸ مسئله۹  (معمای ژوزف) …