نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴: بدنه مدیریتی دولت که با ورود عنصر جدید مخالفت دارند عدم باور بدنه کارشناسی دولت در امکان تعامل و نظارت از سوی بخش های که وابسته به دولت نیستند نهادینه نشدن خواست دولت در اجرای سیاست های ابلاغی نیز از دیگر موانع در ارتباط مشترک این دوبخش است .   فهرست مطالب و اسلایدها: نهادهای مدنی و تشکلهای غیردولتی چیست تفاوت نهادهای مدنی و نهادهای اجتماعی ویژگی سازمانها یا تشکل های  غیردولتی نگاهی به موانع اجرای سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ ضرورت نظارت نهادهای مردمی براجرای ابلاغیه اصل ۴۴ موانع حقیقی و حقوقی نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴: آثار نظارت نهادهای مدنی بر روند اجرای سیاستهای ابلاغی  مدل پیشنهادی برای نظارت نهادهای مدنی بر اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی …