نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: بیان مسئله: نسل جدید بسته بندی ها با نام بسته بندی فعال، مدتی است که به بازار مواد غذایی معرفی و در جهت ایمنی وکیفیت ماده غذایی به کار برده می شود. علت اصلی فساد میکروبی بسیاری از مواد غذایی نگهداری شده در یخچال رشد میکروبی در سطح محصول است و استفاده ازعوامل ضد میکروب درتهیه ماده بسته بندی برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم که می تواند در ماده غذایی بسته بندی شده یا ماده بسته بندی موجود باشد، سودمند است و بسته بندی های ضدمیکروبی شکلی از بسته بندی های فعال هستند که حاوی موادی با خاصیت ضد میکروبی می باشند.   فهرست مطالب و اسلایدها: بیان مسئله فرضیه‌ها اهداف اصلی اهداف فرعی نوآوری مواد وروش‌ها منابع …