ن وع فایل:power pont قابل ویرایش:۳۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در اوایل قرن بیستم ، نتایج انقلاب صنعتی که در حدود سال ۱۷۹۰ اغاز گردیده بود به تدریج به ثمر رسید . یکی از مشخصات بارز انقلاب صنعتی ماشینی کردن تولید بود که زندگی اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جوامع صنعتی اروپا و امریکا را دگرگون ساخت . برخی از اثار و عواقب انقلاب مزبور را می توان به شرح زیر خلاصه نمود : • رشد صنایع و توسعه بازرگانی • گسترش شهر نشینی و ازدیاد جمعیت شهر ها • تولید انبوهی و توسعه بازار فروش در نتیجه ازدیاد مصرف • پیشرفت تکنولوژی و استفاده از نتایج تحقیقات علمی در صنایع از سوی دیگر ، بر دامنه قدرت و اختیارات حکومت به سرعت افزوده شد ، زیرا علاوه بر حفظ نظم و امنیت ملی ، تصدی اموری مانند حمل و نقل ، اموزش و پرورش و رفاه عمومی و همچنین تنظیم و کنترل فعالیتهای سازمانهای غیر انتفاعی در بخش خصوصی برای نخستین بار جزو وظایف اساسی دولت به شمار امد . تحولات مزبور ایجاب می کرد که نظام سازمانی نوینی که منطبق با نیازهای زمان و …