نوع فایل power point قابل ویرایش ۳۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها اساس کار هنگام عبور نور از شیئ یا محلولی، مقداری از آن جذب می شود. یک ماده در طول موجهای مختلف نور میزان جذب متفاوتی دارد آب در نور مرئی جذب پایینی دارد. در نور مادون قرمز جذب بالایی دارد. سولفات مس  در نور آبی جذب پایینی دارد. در نور زرد جذب بالایی دارد. آماده سازی نمونه برای اندازه گیری غلظت یک ماده در محلول، بهترین طول موج، طول موجی است که ماده مورد نظر بیشترین جذب و دیگر مواد موجود در محلول کمترین جذب را داشته باشند. انجام واکنشهای شیمیایی در آماده سازی نمونه، برای تولید ترکیبی است که  غلظت ترکیب حاصل متناسب با غلظت ماده مورد نظر باشد.  پیک جذبی آن از پیک جذبی دیگر ترکیبات موجود در نمونه جدا و متمایز باشد.   فهرست مطالب و اسلایدها دستگاه Spectrophotometer  امواج الکترومغناطیس نور مرئی  طیف مادون قرمز  طیف ماوراء بنفش  انرژی فوتون نوری  اساس کار آماده سازی نمونه قانون Beer-Lambert  قسمتهای مخ …