قوچان سیلو گندم نوار نقاله بالابر الواتور و حفره بونکر لوله های اصلی کندوها