نوع فایل:power point قابل ویرایش:۳۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: امروز بیشتر کارفرمایان نیاز دارند تا برنامه های توسعه و برنامه ریزی شغلی خود را تنظیم کنند. نیروی کار تحصیل کرده تر شده اند و انتظارات شغلی بالاتری دارند. با ایجاد قوانین مختلف جهت فرصت های شغلی برابر، اقدامات مثبتی به منظور پیشرفت شغلی اقلیت های اجتماع مانند زنان و سیاه پوستان و دیگر گروه ها انجام گردیده است. جهت بررسی برنامه ریزی مسیر شغلی ابتدا لازم است به تعاریف واژه های مربوط بپردازیم شغل: یک رشته فعالیت های حرفه ای است که توسط فرد در دوره ای از زندگی کاری انجام می گردد. شغل: شامل توالی تجربیات کاری فرد طی زمان است. به عبارتی دیگر شغل از تجربیات کاری و غیرکاری فرد تشکیل شده است که راه زندگی  کاری فرد را شکل می دهد.(یارنل:۲۰۰۸) برنامه ریزی شغلی: رویه ای است که یک فرد اهداف شغلی را ایجاد و راه های دستیابی به اهداف را شناسایی می کند.   فهرست مطالب واسلایدها: مقدمه تعاریف اهداف توسعه و برنامه ریزی شغلی افزایش انگیزه و تعهد کمک به فرصت های …