نوع فایل power point   قابل ویرایش ۵۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها اولین گزارش از مشاهده فاز فوق بحرانی توسط Baron Cagniard De La Tour درسال ۱۸۲۲ انجام گرفته است اولین کسانی که قدرت حلالیت سیال‌های فوق بحرانی را برای نمونه های جامد بررسی کردند، هانی و هوگارت در سال ۱۸۷۹ میلادی بودند در سال ۱۹۵۸ زهوز و همکارانش استخراج لانولین از پشم‌های روغنی توسط CO2 فوق بحرانی را گزارش کردند استفاده از SFE به عنوان یک تکنیک تجزیه‌ای تا دهه ۱۹۸۰ به تأخیر افتاد روشهای تعیین حلالیت گونه های مختلف در سیالهای فوق بحرانی نحوه اشباع کردن سیال از گونه مورد نظر روش ایستا یا استاتیک روش دینامیک یا پویا روش استاتیک – دینامیک روش چرخه ای نحوه آنالیز محلول اشباع روشهای وزن سنجی ( سیستمهای دوتایی)  روشهای کروماتوگرافی ( سیستمهای سه تایی) روشهای اسپکترو متری فهرست مطالب و اسلایدها تاریخچه خواص سیال فوق بحرانی  روشهای تعیین حلالیت گونه های مختلف در سیالهای فوق بحرانی بخش تجربی بحث و نتیجه گیری …