نوع فایل:power point قابل ویرایش:۲۲۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در بسیاری از موارد برنامه ریز درسی نمی داند برای سنجش نیاز های جامعه ای که قرار است برای آن ها برنامه ریزی درسی تدوین یا توصیه گردد از چه روش یا روش هایی استفاده کند و یا به چه منابع اطلاعاتی رجوع نماید. بنابراین، لازم است تا یک چارچوب برای این امر فراهم آید نیاز سنجی می تواند در دو شرایط کاملاً متفاوت صورت پذیرد: ۱- نیاز سنجی برای تدوین برنامه درسی جدید  2- نیاز سنجی برای برنامه درسی موجود   فهرست مطالب واسلایدها: حدود و ثغور برنامه ریزی درسی به عنوان یک حوزه تخصصی تئوری هایبرنامه ریزی درسی مراحل برنامه ریزی درسی نیاز سنجی و تدوین هدف در برنامه درسیمحتوا وفعالیت های یادگیری روش تدریساجرای برنامه درسی ارزشیابیبرنامه درسی       …