کار زمان روشهای زمان سنجی مستقیم سیستمهای زمان سنجی پیشرفته