نوع فایل: power point قابل ویرایش ۲۱ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ۱- ارزش اختیار خرید با افزایش ارزش سهام افزایش می یابد در حالی که ارزش اختیار فروش با افزایش ارزش سهام کاهش می یابد . ۲- در حالت خاصی که اختیار خرید و در حالت اختیار فروش اعمال می شود. تغییر مطلق ریالی در ارزش سهام بزرگتر از تغیر مطلق ریالی حاصله در ارزش اختیار مربوطه است. ۳- تفاوت بین تغییرات مطلق ریالی برای سهام و اختیار ها ‌’هنگامی که قیمت توافقی اختیار ها ‘ از زیر قیمت بودن ( باارزش بودن )به سمت بالای قیمت بودن (بی ارزش بودن) حرکت می کند ‘ کوچکتر می شود. ( نکته : یک اختیار خرید وقتی زیر قیمت گفته می شود که قیمت سهم ‘ از قیمت توافقی کمتر باشد و و قتی بالای قیمت گفته می شود که قیمت سهم از قیمت توافقی بالاتر باشد. رابطه عکس آن برای اختیار فروش ‘ مطرح است).   فهرست مطالب و اسلایدها: مفهوم اختیارها : کاربردهای اختیار معامله اختیار خرید اختیار فروش ارزشیابی یک اختیار خرید ارزشیابی اختیار فروش رابطه بین ارزش ا …