نوع فایل: power point قابل ویرایش ۵۲ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: ۱- قرارداد اجاره باید حداقل یکی از ضوابط اجاره سرمایه ای را دارا باشد. ۲- قابلیت وصول حداقل مبالغ دریافتهای اجاره بطور معقول قابل پیش بینی باشد. ۳- از نظر برآورد مخارج آتی به عهده اجاره دهنده است ابهام با اهمیتی وجود نداشته باشد.       فهرست مطالب و اسلایدها: مفهوم رجحان محتوی بر شکل اجاره اهرمی(leveraged lease) حسابداری اجاره اهرمی اجاره زمین اجاره عملیاتی اجاره سرمایه ای …