نوع فایل:power point قابل ویرایش:۶۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در شکل قبل هر اتوماتا یادگیر دارای دو اقدام می باشد.   انتخاب اقدام  توسط  ، اتوماتا یادگیر  را فعال خواهد کرد.  اتوماتای یادگیر فعال شده سپس یکی از اقدامهای خود را انتخاب می کند که در نتیجه آن یکی از اتوماتاهای  یادگیر متصل به آن اتوماتای یادگیر که متناظر با اقدام انتخاب شده می باشد فعال می شود. در هر زمان فقط یک اتوماتای  یادگیر در شبکه فعال میباشد. بطور رسمی DLA را میتوان توسط گراف  که  مجموعه اتوماتاهای یادگیر و n تعداد اتوماتاهای  یادگیر در DLA و  مجموعه لبه‌های گراف می باشد، تعریف کرد. لبه  اقدام j اتوماتا ی  یادگیر  را نشان می دهد. زمانی فعال خواهد شد که اقدام j  اتاماتای یادگیر          انتخاب شود. تعداد اقدامهای اتوماتای  یادگیر (    ) برابر درجه‌ی خروجی گره متناظر با&n …