نوع فایل: power point قابل ویرایش ۱۹ اسلاید   قسمتی از اسلایدها: در۱۶مهر ماه سال ۱۳۰۵شمسی اولین اتاق تجارت ایران در وزارت بازرگانی در تهران تشکیل شد ، ریاست این اتاق را حاج امین اصفهانی عهده دار بود.هیئت نمایندگان اتاق مذکور عبارت بودند از: حاج میرزا ابوطالب اسلامیه ، میرزا عبدالحسین نیکپور ، فقیه التجار ، آقا میرزا علی محلوجی وآقا شیخ حسین حریری.   فهرست مطالب و اسلایدها: اتاق بازرگانی چیست؟ موضوعات بین المللی اولین قانون اتاق بازرگانی در ایران اتاق بازرگانی صنایع ومعادن ایران وظایف اتاق بازرگانی جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور سرمایه گذاری های اقتصادی از طریق                                                 ارکان اتاق ایران کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی بزرگترین و م …