نوع فایل power point   قابل ویرایش ۳۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها به منظور مراقبت و نگهداری تجهیزات ماشین الات و سیستمهای مختلف انها از تکنیکهای بسیاری استفاده می جوئیم در این قسمت از ارائه قصد اشنائی با آنالیز روغن وصدا و ارتعاش و….داریم نمونه گیری نمونه گیری ساده ترین ولی در عین حال مهمترین مرحله از اجرای برنامه آنالیز روغن می باشد که باید توجه وافری نسبت به اجرای صحیح آن مبذول گردد.  لذا با توجه به اینکه هدف از تهیه نمونه روغن در برنامه Condition Monitoring شناسایی روغن، آلودگیهای وارد شده در آن و نیز  فرسایش سیستم می باشد:     •  نمونه باید از نقطه ای گرفته شود که حداکثر اطلاعات از وضعیت سیستم و روغن را در خود داشته باشد.     •  نمونه گرفته شده باید دارای حداقل پراکندگی اطلاعات باشد  به عبارت دیگر با تکرار نمونه گیری همان نتایج بدست آید فهرست مطالب و اسلایدها نه گام جهت اجرای موفق آنالیز روغن نمونه گیری Flushing نگهداری و انبارش روغن …