نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۴ اسلاید   قسمتی از اسلایدها گندله سازی – مقدمه (محصولی با بازیسته کمتر از ۱) مزایای گندله: ۱-  شکل کروی  و اندازه تقریباً یکسان و مشابه ذرات گندله : بطور یکنواخت در مقطع کوره بلند پخش می شوند  جلوگیری از انسداد جریان گاز در تنوره کوره بلند  تبادل حرارتی خوب بین مواد  نزول یکنواخت بار درکوره بلند ۲-  گندله درمقایسه با کلوخه – درصد آهن بالاتر ترکیب شیمیایی یکنواخت تر(؟)   به دلیل تخلخل میکروسکوپی بیشتر و یکنواخت تر، احیاپذیری بهتر   فهرست مطالب و اسلایدها گندله سازی – مقدمه (محصولی با بازیسته کمتر از ۱) گندله سازی – مراحل گندله سازی – آماده سازی و مخلوط کردن مواد اولیه گندله سازی –  روشهای صنعتی تولید گندله خام – از۱۹۴۹ با روش دیسکی گندله سازی –  نقش بنتونیت در شکل گیری تیله (گندله خام) گندله سازی – مکانیزم تشکیل گندله گندله سازی – پختن وسخت کردن گندله ها- روش ب …