مقاله ای مناسب رشته های برق در بیست صفحه ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ:ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻧﺮژي داﺧﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه و ﻳﺎ ﺑﺪون ﭘﺎﻻﻳﺶ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻧﻬﺎﻳﻲ:ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖاﻧﺮژي ﻧﻬﺎﻳﻲ  +ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﭘﺎﻻﻳﺶ  =اﻧﺮژي اوﻟﻴﻪﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﻲ /ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژي  =ﺷﺪت اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﻲ قيمت : 1500 تومان