نکته های مهم و کوچک که ساختار  و گاهی پایه های اساسی زندگی را سست یا استوار می سازد و بی شک اطلاع داشتن از انها و عمل به انها زندگی استوار و از بین برنده سستی زندگی  می تواند باشد  قيمت : 2000 تومان