نمونه سوالات باکتری عملی مخصوص امتحان عملی پایان ترم شامل سوالات لام ها / محیط های کشت / لوله های آزمایش و ...... قيمت : 1000 تومان