نحوه برنامه ریز و کنترل یک پروژه مدیران پروژه حتما بخوانندمراحل‌ پروژه:  هر پروژه در يك تقسيم بندي عمومي داراي مراحل زير مي باشد:  1-ایده و مفهوم (Consept)  2-تعريف(Difinition) 3-طراحي(Design)  4-ساخت يا اجرا (Development)  5- نصب يا پياده سازي (Application)  6- بهره برداري و ارزيابي (Operation & Post Completion) قيمت : 5000 تومان