مدیریت شهری تشابه شهر با پیکر موجود زنده ناهماهنگی در رشد و توسعه شهر