مقايسه تحليلي روشهاي اجراي طرحهاي عمراني در ايرانچكيده:در طرحهاي صنعتي نظ ير صن ايع نفت ، نيروگاهها و طرحهاي ز يربنايي كه بصورتي بارز از تحولات تكنولوژ يكي ت اثيرمي پذيرند استفاده ازروشها و ساختارهاي نو ين مديريت امري اجتناب ناپذ ير است . مديران پروژه ها با يستي با بهره گيري از آخر ين دستاوردهاي علمي در ا ينزمينه ، از ورطه روشهاي ناكارآمد سنتي رها يي يافته تا بتوانند بوس يله متدهاي جد يد ، پروژه هاي اجرا يي خود را در محدوده زمان و بودجهمشخص با ك يفيت مطلوب به اتمام برسانند . در كشور ما نيز بدليل روند رو به رشد سرمايه گذاري در طرحهاي بزرگ بو يژه صن ايع نفت ، گازو پتروش يمي ضرورت بكار گيري و بهبود روشها و ساختارهاي نوين مديريت پروژه به منظور دستيابي به اهداف برنامه هاي توسعه اقتصادي– اجتماعي كاملا " محسوس ميباشد . در اين تحقيق ، ابتد ا بصورت اجمالي 3 روش متداول اجراي پروژه (مديريت اجرا ، طراحي - قرارداد -ساخت ، طرح و ساخت ) معرفي و سپس بمنظور آشنائي با سلايق و نحوه تفكر كارفرمايان ايراني در خصوص روشهاي مذكور ، از ده كارفرماكه داراي سابقه اجرائي هر سه روش بودند نظرخواهي گرديده و پس از تجزيه و تحليل اين نظرات بر اساس روش AHP در نهايتميزان مقبوليت هر يك از روشها از نظر كارفرمايان ايراني ارائه گرديده است. قيمت : 8000 تومان