مفاله به زبان لاتین نوشته شده ودر مورد مدیریت و تسهیم دانش می باشد