شناخت و تحليل مشكلات اجرايي روش طرح و ساخت در ايرانچکیدهيكي از روشهاي نوين مديريت و اجراي پروژه ها روش طرح -ساخت Design-Build ميباشد . در اين روش عليرغم ايجاد برخيمحدوديتها براي كارفرما ، با ق رار دادن كليه فعاليتهاي پروژه اعم از طراحي ، خريد تجهيزات ، عمليات ساخت و نصب و راه اندازي به عهدهپيمانكار ، كارفرما از قيد مسئوليتهاي سنگين مديريت و اجراي پروژه ها كه غالبا" بعلت تخصصي بودن كار و پيچيدگي تكنولوژيكي ازعهده او خارج است ، آزاد گشته و قسمت اعظم ريسكهاي پروژه را به پيمانكار منتقل مينمايد .بعلاوه با ايجاد هماهنگي و يكپارچگي بينمراحل طراحي و ساخت ، امكان شروع كارهاي اجرايي قبل از اتمام كامل كارهاي طراحي امكان پذير بوده , در نتيجه زمان اجراي پروژه بهحداقل ممكن كاهش مي يابد . در اين تحقيق ، بمنظور آشنايي با نظرات كارفرمايان ايراني با دست اندركاران 5 طرح صنعتي كشور ( كهبصورت طرح وساخت اجرا شده اند ) گفت وگو و نظرات آنها بررسي و ارزيابي شده و براساس آن 4 مشكل عمده موجود در ارتباط با اجراياين روش در ايران شناخته شده و سپس از 10 كارفرما كه داراي سابقه اجرايي روش طرح و ساخت بودند در خصوص مشكلات مزبور نظرخواهي گرديده و پس از تجزيه و تحليل اين نظرات براساس روش AHP در نهايت چكيده نظرات كارفرمايان ارائه گرديده است . قيمت : 7000 تومان