تجزيه و تحليل نقش مديريت طرح در نظام فني و اجرايي كشورچكيده:پروژه هاي عمراني در كشورمان معمولاً از عوامل سه گانه ي كارفرما، مهندسين مشاور و پيمانكار تشكيل يافتهعاملي است كه به سه عامل فوق اضافه شده و وظايف كارفرما را در (MC) است. عامل چهارم يا مديريت طرحپروژه بعهده مي گيرد. اضافه شدن مديريت طرح براي مديريت پروژه از آن جهت كه عموماً از جمله شركت هايتخصصي و مديريتي هستند مي تواند باعث شود كه مديريتي تواناتر و قوي تر بر پروژه اعمال شود. از سال 1378تا كنون پروژ ههاي مختلفي از خدمات مديريت طرح استفاده كرد هاند كه در هم هي اين پروژ هها مشكلاتمختلفي در ارتباط با اضافه شدن عامل چهارم احساس شده است. اين مقاله در پي آن است كه با بررسي وتحقيقي فراگير بر اين نوع پروژه ها مشكلات را شناسايي و نسبت به ارائه ي پيشنهادهاي مناسب براي قرارگرفتن عامل چهارم در جايگاه واقعي خويش اقدام نمايد قيمت : 6000 تومان